Regulamin udostępnienia multimedialnych e-booków na platformie edukacyjnej

 

§1

 


1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępnienia multimedialnych e-booków na Platformie edukacyjnej, będących własnością Firmy TRANSLOGIKA.PL Krzysztof Tobiasz, z siedzibą w Kocmyrzowie 284, 32-010 Kocmyrzów, NIP: 873-288-19-61.

2. Korzystanie z Platformy Edukacyjnej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

§2

 

1. Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym Regulaminie:

Platforma – oznacza zorganizowaną Platformę Edukacyjną w Internecie udostępnioną Użytkownikom Internetu pod adresem www.matemaxi.pl oznaczone stopką portalową informującą użytkownika Internetu o prawach autorskich, umożliwiającą dostęp do własnych i światowych zasobów Internetu.

 

multimedialny e-book - zawiera analizy zadań zawarte w wirtualnych lekcjach matematyki w wersji elektronicznej w danej kategorii głównej.

 

Oferta – oferta lub propozycja przedstawiona Użytkownikowi przez firmę Translogika.pl

 

Zamówienie – wniosek Użytkownika skierowany do firmy Translogika.pl o zawarcie Umowy w związku ze świadczeniem Usług.

 

Strony – Użytkownik lub firma Translogika.pl.

 

Umowa – umowa lub innego rodzaju stosunek prawny pomiędzy Stronami związany ze świadczeniem Usług lub każda ich zmiana.

 

Usługa - zakup dostępu do multimedialnych e-booków w wersji elektronicznej przez Użytkownika.

 

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z którą firmę Translogika.pl wiąże Umowa. 

 

Opłata – opłata należna firmie Translogika.pl od Użytkownika z tytułu Umowy lub z innego tytułu, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

Kod PIN – ciąg cyfr i liter

 

2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Ofert, Zamówień lub Umów. Wszelkie kwestie określone w Regulaminie można wypowiedzieć tylko po uzyskaniu uprzedniej i pisemnej zgody właściciela firmy Translogika.pl  i zawarciu pisemnego porozumienia Stron w tej sprawie.

 

§3

1. Użytkownik przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o multimedialnym e - booku. Firma Translogika.pl nie ponowi odpowiedzialności za skutki niedopełnienia przez Użytkownika tego obowiązku.  Wszelkie informacje i opisy o zawartości multimedialnego e-booka są zawarte w DEMO. Aby obejrzeć DEMO należy posiadać login i hasło.

2. Udostępnienie loginu i hasła do DEMO oraz kodów PIN leży w gestii firmy translogika.pl i jest skierowane do wybranej grupy potencjalnych użytkowników.

3. Do korzystania z Platformy jest wymagana rejestracja, która jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu przez Użytkownika oraz zobowiązania się do przestrzegania wszelkich zawartych w nim zasad przez Użytkownika. Podczas rejestracji Użytkownik podaje niezbędne dane osobowe oraz kod PIN, który jednoznacznie identyfikuje szkołę/placówkę edukacyjną lub inną jednostkę organizacyjną do której Użytkownik należy. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr 101, poz.926 z późń.zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Translogika.pl

4. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe korzystanie z Usług oraz zapewnienie poufności dostępu do nich. Wszystkie uzyskane w jakikolwiek sposób od firmy Translogika.pl informacje Użytkownik będzie traktował jako poufne i nie będzie informował o nich osób trzecich ani ich udostępniał.

5. Umowa wchodzi w życie w dniu uzgodnionym przez Strony i określonym w Umowie, lub jeżeli nie określono konkretnej daty, w chwili, gdy firma Translogika.pl po raz pierwszy zacznie świadczyć Usługi.

6. Umowa zostaje zawarta na czas określony z podaniem dokładnej daty końca Umowy lub jak podano przy zawarciu Umowy lub Ofercie. Przy zakupie Oferty z dokładnie określoną datą końca Umowy, po upływie uzgodnionego terminu, Umowa automatycznie wygasa.

 

§4

 

1. Po zawarciu Umowy firma Translogika.pl rozpoczyna świadczenie Usług.

2. Firma Translogika.pl dołoży wszelkich starań, aby starannie realizować ustalenia i terminy znane przy zawieraniu Umowy oraz świadczyć Usługi w należytej jakości.

3. Do korzystania z Platformy wymagane są:

a. dostęp do internetu

b. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies.

c. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

4. Firma Translogika.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Użytkownika do wskazanych w ust. 3 wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

5. Firma Translogika.pl dąży do zapewnienia dostępności Usług przez dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę, siedem (7) dni w tygodniu, jednak nie może zagwarantować, że Usługi będą działały bez przerwy i bez błędów. Wszystkie Usługi świadczone na bazie „de facto” (a więc między innymi tylko na tyle, na ile są dostępne, i bez gwarancji) i uważane są za zaakceptowane przez obie strony w chwili pierwszego ich dostarczenia lub udostępnienia przez firmę Tranlogika.pl. Użytkownik korzysta z usług na własne ryzyko.

6. Firma Translogika.pl nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:

a. Niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym firma Translogika.pl się posługuje.

b. Braku możliwości dostępu do Platformy wynikającego z przyczyn niezależnych od firmy Translogika.pl, w tym uniemożliwienia dostępu do Platformy przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe.

c. Siły wyższej

d. Awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.

e. Niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Platformy.

7. Firma Translogika.pl nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.

 

 

§5

 

1. Firma Translogika.pl pobiera od Użytkownika Opłatę (lub Opłaty) zgodnie z przyjętymi i podanymi przez firmę Tranlogika.pl do wiadomości stawkami i cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN), chyba, że uzgodniono inaczej.

2. Użytkownik winien dokonać Opłaty z góry, aby otrzymać dostęp do multimedialnego e-booka.

3. Opłaty Użytkownik może dokonać w formie przelewu on-line. System płatności obsługuje system Dotpay. Zakupiony dostęp do multimedialnego e-booka w wersji elektronicznej zostanie udostępniony Użytkownikowi na stronie www.matemaxi.pl dopiero po zaksięgowaniu zapłaty.

4. Płatności za Usługi Użytkownik może dokonać w formie gotówki u pracownika firmy Translogika.pl. W takim przypadku udostępnienie multimedialnego e-booka na stronie www.matemaxi.pl nastąpi w ciągu 48 godzin od momentu przyjęcia gotówki przez pracownika firmy Translogika.pl.

 

 

§6

 

1. Obowiązkiem Użytkownika jest podane prawidłowych informacji. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować firmę Translogika.pl o zmianie podanych przez siebie informacji. Firma Translogika.pl jest administratorem danych osobowych Użytkownika.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez firmę Translogika.pl w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy. 

3. Wszelkie prawa do Platformy Edukacyjnej, do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć i baz danych są zastrzeżone. Zarówno Platforma, jak i każdy z jej elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

4. Korzystanie z treści, materiałów tekstowych, graficznych i baz danych oraz innych elementów zawartych na Platformie Edukacyjnej, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych. Zabronione jest w szczególności: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób Platformy lub jego części, a także poszczególnych treści i baz danych udostępnionych na jego stronach.

5. Jakiekolwiek inne niż określone w §6 niniejszego Regulaminu korzystanie z oferowanych przez firmę Tranlogika.pl Usług bez uprzedniej wyraźnej zgody właściciela firmy Translogika.pl udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Platformy do podlegających ochronie treści i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

6. Firma Translogika.pl ma prawo zakończyć lub ograniczyć dostęp Użytkownika do Usług bez wcześniejszego powiadomienia lub rekompensaty, jeżeli Użytkownik postępuje niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu bądź korzysta z Usług nielegalnie, lub jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż to czyni.

 

  §7

 

1. Użytkownik ma prawo dokonać reklamacji multimedialnego e-booka wyłącznie w przypadku niezgodności e-booka z umową, na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 27.07.2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz.1176). 

2. Reklamacje Użytkownik może zgłosić w terminie 14 dni od daty zakupu dostępu do multimedialnego e-booka poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres barbara.tobiasz@matemaxi.pl . Reklamacje zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Użytkownik, który chce skorzystać z uprawnień, o ktorych mowa w ust. 1 zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować firmę Translogika.pl drogą elektroniczną, załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową.

4. Nie uważa się w szczególności za niezgodność multimedialnego e-booka z umową sytuację, gdy Użytkownik nie może odczytać zawartości multimedialnego e-booka ze względu na niespełnienie przez niego wymagań o których mowa w  §4.

5. Reklamacje mogą być zgłaszane, jeżeli zawartość multimedialnego e-booka jest niezgodna z podanym opisem podanym przez translogika.pl przed zakupem jego wersji elektronicznej. Użytkownikowi nie przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji, jeżeli nie podoba mu się treść e-booka, ani w przypadku zmiany prawa.

6. Użytkownik zgłaszając reklamację może żądać jedynie usunięcia wadliwego działania mulitimedialnego e-booka.

7. Reklamację składa się poprzez jej przesłanie wraz z dołączoną fakturą VAT (jeśli została wystawiona), a jeśli nie została wystawiona - wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie Opłaty.

8. Frima Translogika.pl zobowiązuje się usunąć wady multimedialnego e-booka w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji firmie Translogika.pl

9. Firma Translogika.pl pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.

10. Firma Translogika.pl może nie uwzględnić reklamacji Użytkownika, w takim przypadku przesyła Użytkownikowi uzasadnienie nieuwzględnienia reklamacji.


§8

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z 23.4.1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U.Nr 16, poz.93 ze zmianami).

2. Wszelkie spory rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Firmy TRANSLOGIKA.PL